Wspólnota religijna

Jednym z typów wspólnoty jest wspólnota duszpasterska, a w jej ramach wyróżnia się ogólnie rzecz biorąc wspólnotę religijną. Jest to stowarzyszenie, jakie wiąże ze sobą osoby mają identyczne wierzenia religijne, takie same poglądy na temat duchowości, te same przekonania wyznaniowe. W związku z tym członkowie takowych wspólnot wszyscy razem sprawują kult, wspólnie również chcą dążyć do danego celu religijnego, mają takie same praktyki, zwyczaje religijne, zachowania.
Uczestniczą w tych samych wyznaniowych obrzędach czy świętach. To swego rodzaju ich wspólny pod względem religijnym wyraz bycia, styl życia i tryb życia. Jeżeli mowa o wspólnotach religijnych, to to jaki mają one charakter jest dzisiaj bardzo silnie zróżnicowane. Mówi się o wspólnotach mających charakter nieformalny, formalny, terytorialny, personalny. Jako charakteryzowane wspólnoty uznaje się też wyznania, denominacje religijne, związki wyznaniowe oraz kościoły i religie. W kościele katolickim na przykład za wspólnoty religijne rozumie się instytuty życia konsekrowanego, diecezje, parafie, stowarzyszenia wiernych, wspólnoty duszpasterskie i grupy duszpasterskie, prałatury personalne czy też stowarzyszenia życia apostolskiego. Generalnie wszystkie te odmiany wspólnot religijnych występujące w religii katolickiej podlegają pewnym przepisom, jakie są regulowane natomiast przez Kodeks Prawa Kanonicznego.